COVASNA

site oficial

 Concursuri 2017.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent.

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice:

inspector grad profesional asistent
– Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, constructii si investitii

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei orașului Covasna, Sala de ședințe:
în ziua 27 decembrie 2017 , orele 9,00 - proba scrisă
şi 29 decembrie 2017, orele 10,00 - proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arhitectură, construcţii civile, topografie.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - vezi >> aici << modelul adeverinăei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; i)cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar si publicitatea imobiliara; cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

Fişa postului

Data publicării anunţului: 24. noiembrie 2017.

Denumirea postului: consilier juridic II, studii superioare.

UPDATE: 18. dec.2017., ora 16:15 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna –organizează concurs pentru ocuparea postului contractual:

consilier juridic II, studii superioare – Serviciul de administraţie publică
- Compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, sala de şedinţe:
în ziua de 14.12.2017, orele 12.00 – proba scrisă
în ziua de 18.12.2017, orele 14.00 - proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare in domeniul juridic;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţiile consiliul local), cap.III (atribuţiile primarului) si art. 128.
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • O.G. nr. 35/2002 aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare
 • Codul Civil şi Codul de procedură civilă

Fişa postului

Data publicării anunţului: 20. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate II.

Primaria orasului cu sediul in: localitatea Covasna strada Piliske, nr. 1, judetul Covasna organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe durata nedeterminata:

inspector de specialitate II,
la Directia economica-Comp. administrativ.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, Direcția Economică
- în data de 14.12.2017, ora 9,00 - proba scrisă;
- în data de 18.12.2017, ora 12,00 - proba de interviu.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul institutiei.
Date contact: Cucu Irma inspector resurse umane, telefon: 0267 341 555, int. resurse umane, email: resurseumane@primariacovasna.ro

Condiţii de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare în domeniul economic, juridic, administraţie publică, tehnic;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- cunoasterea limbii maghiare constituie un avantaj

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar) si art. 128
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Hotărârea nr. 2230 din 8 decembrie 1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare
 • Ordinul MFP 1753/2004 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv
 • Ordinul 2861/2009 – privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Fişa postului

Data publicării anunţului: 20. noiembrie 2017.

Denumirea posturilor: inspector grad profesional asistent şi referent grad profesional superior.

UPDATE: 13. dec.2017., ora 10:25 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru funcţia: inspector grad profesional asistent
UPDATE: 19. dec.2017., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs
UPDATE: 13. dec.2017., ora 10:25 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru funcţia: referent grad profesional superior
UPDATE: 19. dec.2017., ora 16:30 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice:

inspector grad profesional asistent
referent grad profesional superior
la Compartimentul impozite și taxe

Concursul va fi organizat în ziua 19 decembrie 2017, orele 10,00 proba scrisă şi 21 decembrie 2017, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru funcția publică de inspector grad profesional asistent:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă, în domeniul economic, juridic, administraţie publică.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
Pentru funcția publică de referent grad profesional superior:
- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani

Bibliografia concursurilor:

 • Constituția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Titlul V, Titlul VII
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX si Normele metodologice aferente Titlului IX
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2016 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017

Data publicării anunţului: 17. noiembrie 2017.

Denumirea postului: referent grad profesional superior.

UPDATE: 18. dec.2017., ora 16:10 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs
UPDATE: 13. dec.2017., ora 10:20 - Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de

referent grad profesional superior,
la Compartimentul contabilitate.

Concursul va fi organizat în ziua 18 decembrie 2017 orele 9,00 proba scrisă şi 20 decembrie 2017 orele 13,00 proba de interviu - la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani

Bibliografie:

 • Constituția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordin nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea nr. 1.031 din 14 decembrie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Fişa postului

Data publicării anunţului: 17. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent .

UPDATE: 13. dec.2017., ora 15:45 - Vezi aici: rezultatul probei scrise la concurs
Vezi aici: rezultatul selecţionării dosarelor depuse pentru concurs

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector grad profesional asistent
- Compartimentul Achiziții Publice.

Concursul va fi organizat în ziua 13 decembrie 2017 , orele 10,00 proba scrisă şi 15 decembrie 2017, orele 10,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna, Direcția Economică.
Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice sau stiinte juridice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Dosarul de concurs va conţine:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice - vezi >>aici<< modelul adeverrinţei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografie:

 • Constițuția României
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Fişa postului

Data publicării anunţului: 09. noiembrie 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate II, studii superioare.

Update: 09. 11. 2017. : Vezi >>aici<< rezultatul concursului.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector de specialitate II, studii superioare
- Compartimentul expert local rromi.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:
- în ziua de 16 noiembrie 2017, orele 9,00 – proba scrisă
- în ziua de 20 noiembrie 2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Condiţiile de participare:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare de lunga durata, in domeniul stiintelor sociale;
- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare - republicată

Data publicării anunţului: 25. octombrie 2017.

Denumirea postului: inspector, grad profesional principal.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

de inspector, grad profesional principal,
la Compartimentul contabilitate.

Concursul va fi organizat în ziua 21 noiembrie 2017, orele 10,00 proba scrisă şi 23 noiembrie 2017, orele 13,00 proba de interviu, - la sediul Consiliului local Covasna, sala şedinţe. Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului.

Condiţii de participare :

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice--vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie:

- Constituția României
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- ORDIN nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Fişa postului

Dosarul de înscriere va conține:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Data publicării anunţului: 20. octombrie 2017.

Denumirea postului: referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Concursul va fi organizat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Covasna în ziua de 03 octombrie 2017 , ora 9,00 proba scrisă şi 05 octombrie 2017, orele 14,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Condiţii de participare

Candidatul trebuie să aibă:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul silviculturii;
 • minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar
 • )
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.46/2008 (Codul Silvic) cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata de Legea 86/2014
 • H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Data publicării anunţului: 11. septembrie 2017.

Denumirea postului: administrator public al orasului Covasna, post vacant contractual.

Primăria Oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului de :

administrator public al orasului Covasna,
post vacant contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii specifice de participare la concurs: - nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile: tehnic, economic și administrativ; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: experiență în administrația publică locală (minim 5 ani);

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de 27.10.2017, ora 10,00, la sediul institutiei.
Proba de interviu: data de 30.10.2017, ora 9,00, la sediul institutiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutiei.

Date contact: Cucu Irma tel.: 0267-341555

Anexa nr. 6 la HCL 116/2017, referitoare la organizarea concursului

Data publicării anunţului: 05. octombrie 2017.

Denumirea postului: referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Concursul va fi organizat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Covasna în ziua de 03 octombrie 2017 , ora 9,00 proba scrisă şi 05 octombrie 2017, orele 14,00 proba de interviu.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului.

Condiţii de participare

Candidatul trebuie să aibă:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul silviculturii;
 • minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

 • Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar
 • )
 • LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 • Legea nr.46/2008 (Codul Silvic) cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata de Legea 86/2014
 • H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

Data publicării anunţului: 11. septembrie 2017.

Denumirea postului: referent de specialitate grad profesional principal – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii şi investiţii

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice:

referent de specialitate grad profesional principal – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, construcţii şi investiţii

Concursul va fi organizat în ziua 27 septembrie 2017 , orele 10,00 proba scrisă şi 29 septembrie 2017, orele 12,00 proba de interviu, - la sediul Primăriei orașului Covasna, Sala de ședințe .

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului .

Condiţii de participare :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă, în domeniul urbanismului, construcţiilor, amenajării teritoriului.
 • -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • Bibliografie:

  • - Constițuția României
  • - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (excepţie cap.V şi VI), cu modificările şi completările ulterioare,
  • - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • - Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
  • - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu completările şi modificările ulterioare
  • - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul imobiliar şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare
  • - LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii*) – REPUBLICARE, cu modificările şi completările ulterioare

  Dosarul de înscriere va conține:

  • - copia actului de identitate;
  • - formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  • - copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • - cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  • - adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Data publicării anunţului: 25. august 2017.

Denumirea postului: inspector grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice

Primaria orasului Covasna organizeaza concurs pentru ocuparea funcției publice:

inspector grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, Direcâia Economică astfel:

 • în ziua de 28 iunie 2017 , orele 10,00 proba scrisă
 • în ziua de 30 iunie 2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul consiliului local, cam.6, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului (data publicare:26 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, în științe economice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Bibliografie:

- Constițuția României
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
- Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarul de concurs va conţine:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Data anunţului: 26. mai. 2017.

Denumirea postului: referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de

referent IA , studii medii - Compartimentul Pază Pășuni

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:

 • în ziua de 19.06.2017, orele 9,00 – proba scrisă
 • în ziua de 20.06.2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (data afișarii 24 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul silviculturii
 • minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Dosarul de concurs va conţine:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

  Bibliografie:

  -Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
  - Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  - Legea nr.43/2008 (Codul Silvic) cu modificările și completările ulterioare
  - O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobat de Legea 86/2014
  - H.G. nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

   

  Data anunţului: 24. mai. 2017.

Denumirea postului: referent IA (contabil), la Casa orășenească de Cultură.

Primăria oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea postului contractual

de referent IA (contabil), în timp partial 4 ore/zi, studii medii la Casa orășenească de Cultură.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, astfel:

 • în ziua de 14.06.2017, orele 9,00 – proba scrisă
 • în ziua de 16.06.2017, orele 14,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului (data afișarii 19 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • - are capacitate deplină de exerciţiu;
 • - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii medii în domeniul economic
 • - minim 6 ani 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • - nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Bibliografie:

- Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Legea nr.82/1991 , legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.500/2002 privind finantele publice , cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 

Data anunţului: 22. mai. 2017.

Denumirea postului: inspector de specialitate IA, la Directia Economica.

Primăria Oraşului Covasna - Direcţia Economică organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de:

- Inspector de specialitate IA, cu studii superioare, la Directia Economică

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna - Direcţia Economică, după cum urmează:

 • în ziua de 13.06.2017, orele 10,00 – proba scrisă
 • în ziua de 15.06.2017, orele 12,00 proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare (data afişare 18.05.2017).

Condiţiile de participare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare in domeniul economic, juridic, administratie publica, tehnic.
 • minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • cunoasterea limbii maghiare constituie un avantaj

Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografie:

-Legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cap.I, sect.1, sect.2, cap.II sect.2 (atribuţii consiliul local), cap.III (atribuţii primar)
- Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Hotărârea nr. 2230 din 8 decembrie 1969, privind gestionarea bunurilor materiale
-Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor

 

Data anunţului: 18. mai. 2017.

Denumirea postului: inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, registratură şi secretariat.

Primăria Oraşului Covasna organizează concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de:

Inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul relaţii cu publicul, registratură şi secretariat.

Concursul va fi organizat la sediul Primăriei oraşului Covasna, după cum urmează:

 • în data de 22 mai 2017, ora 10,00 – proba scrisă
 • în data de 24 mai 2017,ora 10,00 – proba de interviu

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Primăriei, cam.6, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului (data publicare : 9 mai 2017).

Condiţiile de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul stiinţelor economice, administraţie publică, juridice
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografie:

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (exceptie cap.V si VI), cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- LEGEA nr. 16. din 2. aprilie 1996, legea Arhivelor Naţionale - republicată

 

Data anunţului: 05. mai. 2017.

 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679Program de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum