COVASNA

site oficial

Proiecte de Hotărâre

2017
Ședinţa ordinară din 15 decembrie
Punctul 01. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției cu privire la depozitele de gunoi menajer din anexele 2.5 și 2.6 la contractul de delegare nr. 6813/15.11.2017, aprobat prin HCL 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic orașul Covasna, și stabilirea modului de administrare a acestora. deschide
Punctul 02. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi Lőrincz Zsigmond pe sezonul de iarnă 2017-2018. deschide
Punctul 03. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de Schi Lőrincz Zsigmond pentru sezonul de iarnă 2017-2018. deschide
Punctul 04. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Covasna. deschide
Punctul 05. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori materiale la Hotărârea 153/2017 cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a Oraşului Covasna, strada Brazilor F.N. reprezentând „Refugiu Montan” deschide
Punctul 06. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură Covasna pentru anul 2016. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de consilier juridic - serviciul de administraţie publică - compartimentul administraţie locală, aparatul consiliului local. deschide
Ședinţa extraordinară din 07 decembrie
Punctul 02. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. – asociat unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar. deschide
Ședinţa ordinară din 29 noiembrie
Punctul 01. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna. deschide
Punctul 04. Rapoarte privind eficacitatea și eficiența utilajului de măturat mecanic. deschide
Punctul 05. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare – epurare practicat de către Operatorul Regional Gospodărie Comunală SA. deschide
Punctul 06. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a ADI „AQUACOV” pentru aprobarea aderării unor noi UAT-uri, retragerii comunei Hăghig și aprobarea actului adițional nr. 8/2017. deschide
Punctul 07. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. deschide
Punctul 08. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru acordarea locuințelor sociale în anul 2018. deschide
Punctul 09. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumurilor acestora pentru anul 2018. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui patinoar mobil. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea transmiterii, fără plată, în proprietatea privată al orașului Covasna a unui autoturism din partea Curții Constituționale. deschide
Punct 12. - suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcinin privind închirierea, prin licitaţie publică, a un ui număr de 71 locuri de parcare în zonele de reşedinţă al oraşului Covasna. deschide
Punctul 13. Diverse. deschide
Ședința extraordinară din 13 noiembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către S.C. Gos-Trans-Com S.R.L., având ca asociat unic oraşul Covasna.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea, prin licitaţie publică cu strigare, a punctului de alimentaţie publică situat în imobilul proprietate publică a oraşului Covasna, Str. Brazilor F.N., reprezentând "Refugiu montan".
deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea evaluării anuale a managementului Casei orăşeneşti de Cultură.
deschide
Ședința extraordinară din 07 noiembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2017.
deschide
Ședința ordinară din 26 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea, în administrarea Consiliului local al orașului Covasna, a investiției începute și neterminate „Grădinița cu program prelungit Covasna”.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Extinderea Liceului Korosi Csoma Sandor”. >>STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIIND EXTINDEREA LICEULUI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR REV.10.17.2017<< - >>DEVIZ GENERAL<< - >>DEVIZ GENERAL conform H.G. 28 / 09.01.2008<<
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea SF-ului revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat al investiției „Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș, jud. Covasna”.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului.
deschide
Punctul 5. Prezentarea Raportului de Control al Curții de Conturi Covasna nr. 2005/479/31.08.2017 cu privire la administrarea domeniului public și privat al orașului Covasna de către S.C. Gos Trans Com S.R.L. și a măsurilor ce se impun în vederea realizării măsurilor dispuse la termenele stabilite.
deschide
Punctul 6. Raportul de activitate al Centrului Național de Informare Turistică, oraș Covasna, pe semestrul I/2017.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a orașului Covasna.
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL 63/2016 privind numirea echipei manageriale pentru investiția „Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” .
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Actului constitutiv și a Statutului S.C. Gos Trans Com S.R.L.
deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 3561 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Covasna.
deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea d-lui Imre Csaba Loránd, reprezentantul orașului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Gospodărie Comunală S.A. pentru a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație pe perioada 2013-2017.
deschide
Punctul 12. Informarea trimestrială a compartimentului administrarea domeniului public și privat cu privire la bunurile care aparțin domeniului public al orașului și care nu sunt întabulate în cartea funciară.
deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna pe anul 2017.
deschide
Punctul 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, anul 2017.
deschide
Punctul 15 - Diverse.
deschide
Punct suplimentar.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/2017 cu privire la finanţarea din bugetul local a Programului "Şcoală după Şcoală" în oraşul Covasna.
deschide
Ședința ordinară din 20 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind dotarea pârtiei de schi „Lőrincz Zsigmond” din orașul Covasna, județul Covasna cu sistem control acces și echipament de pompare.
deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumului DC 14, aflat în administrarea UAT Covasna pe nivelul de viabilitate II. şi de intervenţie pe periada de iarnă.
deschide
Ședința extraordinară din 10 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru S.C. Orkla Foods Romania S.A.
deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr. 116/2017 cu privire la modificarea şi completarea HCL nr. 107/2017 cu privire la aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.
deschide
Ședința ordinară din 28 septembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. >>Anexe<< deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 25/2016 cu privire la numirea persoanelor responsabile cu asigurarea respectării prevederilor contractuale în perioada de sustenabilitate a proiectului “Promovarea turismului balnear şi a resurselor turistice endogene din zona turistică Covasna” Cod SMIS 27499. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricții de tonaj pe raza Orașului Covasna și aprobarea nivelului taxelor speciale pentru eliberarea autorizației de liberă trecere. deschide
Punctul 5. Raportul privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL pe semestrul I, anul 2017. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale, actelor justificative care însoțesc cererea și locului de primire a cererilor. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al oraşului Covasna. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat general domnului Primar, Gyerő József, pentru acceptarea donaţiilor având ca obiect materiale lemnoase confiscate. deschide
Ședința extraordinară din 18 septembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului în AGA și AGEA la SC Gospodărie Comunală SA pentru ședința din 20 septembrie 2017. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre u privire la modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gos Trans Com S.R.L. pe anul 2017. deschide
Ședința extraordinară din 08 septembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director medical, director financiar contabil şi director îngrijiri medicale. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia. deschide
Ședința ordinară din 28 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului ”Zilelor Orașului Covasna 2017”. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2017. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea câştigătorilor concursului "LOCUL UNDE TRĂIM - IMAGINEA NOASTRĂ" ediţia 2017. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la preluarea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea RNP, în domeniul public al orașului Covasna, județul Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 107/2012 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice postului de administrator public. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 240 locuri de parcare în zonele de reședință al orașului Covasna. deschide
Punctul 7 - suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului. deschide
Punctul 8 - suplimentar. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 99/2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice din subordinea acestuia. deschide
Punctul 9 - suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei tehnico-economice D.A.L.I. - revizuită - şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reparaţii capitale teren de sport Gheorghe Doja". deschide
Diverse 1. Proiect ordine de zi Septembrie - Octombrie 2017. deschide
Diverse 2. Notă de fundamentare. deschide
Ședința extraordinară din 16 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea sursei de finanţare a obiectivului de inestiţii "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna". deschide
Proiect ordine de zi iulie-august deschide
Ședința ordinară din 27 iulie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru ”înlocuirea conductei și branșamentelor de apă rece, a canalizării și racordurilor pluviale și extinderea canalizării menajere în strada Apelor din orașul Covasna” și aprobarea alocării surselor de finanțare pentru ”Extindere canalizare menajeră strada Apelor”. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al orașului Covasna. >>Anexă<< deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al consiliului local și din serviciile publice din subordinea acestuia. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea indemnizației de ședință, lunare, a consilierilor locali. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I. al anului 2017. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Covasna. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 76/2017, cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Pieței agro-alimentare a Orașului Covasna. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru spațiile aflate în proprietatea privată a orașului Covasna în care funcționează cabinete medicale. deschide
Diverse. deschide
Diverse. deschide
Ședința ordinară din 29 iunie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al orașului Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a fondului forestier proprietatea publică a orașului Covasna. deschide
Ședința extraordinară din 13 iunie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Imre Csaba Lorand pentru a vota înființarea punctului de lucru la Sita Buzăului. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea stimulentelor financiare pentru elevii/echipele premiate la olimpiadele și concursurile școlare organizate în anul școlar 2016 – 2017, conform Ordinului 3248/2017. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 67/2017 cu privire la aprobarea participării unității administrativ teritoriale oraș Covasna la ”Programul Județean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural”. deschide
Diverse. deschide
Ședința ordinară din 31 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la clarificarea situației juridice a terenurilor aparținând Pieței Săptămânale și Remizei PSI. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al orașului a terenului aferent imobilelor din str. 1 Decembrie 1918, nr. 3 și completarea anexei 4 la HCL 84/2009 cu privire la aprobarea Statutului orașului Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea fondurilor nerambursabile, din bugetul local, pentru proiectele câștigătoare în domeniile cultural, educațional, religios, sportiv. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor parcele din piața agroalimentară. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului pentru măturat mecanic. deschide
Punctul 8. Prezentarea rapoartelor privind:
  • - activitatea SC Gos Trans Com SRL pe anul 2016
  • - renumerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului în 2016
deschide
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului Contabil, a contului de Profit și Pierdere și repartizării profitului contabil pentru anul 2016, pentru S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. pentru mandatul 2017 – 2021. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna pentru nevoile orașului Covasna. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea exploatării masei lemnoase din pășunile și intravilanul proprietate a orașului Covasna, pentru consumul propriu. deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare care se acordă elevilor care obțin distincții la etapele internațională, națională, respectiv județean/interjudețean/regională ale competițiilor școlare care nu sunt organizate și finanțate de către Ministerul Educației Naționale. deschide
Punctul 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inventarului clădirilor care aparțin domeniului privat al orașului Covasna. deschide
Punctul 15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat, proprietatea orașului Covasna. deschide
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al orașului Covasna. deschide
Ședința extraordinară din 25 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului ”Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna” și a cheltuielilor legate de proiect. deschide
Ședința extraordinară din 22 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna la Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. - în baza solicitării 6527/15. 05. 2017. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea Premiului de Excelenţă al Oraşului Covasnapentru activităţi şcolare pentru patru elevi. deschide
Ședința extraordinară din 15 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL129/2016 cu privire la aprobarea D.A.L.I. -Rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în Staţiunea balneoclimaterică Covasna". deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Imre Csaba Loránd la Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Gospodărie Comunală SA.. deschide
Ședința extraordinară din 05 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiilor de selecţionare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanţare nerambursabilă din bugetul local. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local Covasna la Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea ADI “AQUACOV” să semneze act adiţional provizoriu la contractul de delegare încheiat cu S.C. Gospodăria Comunală S.A. pentru predarea sistemului de utilitate publică de distribuţie apă potabilă, canalizare menajeră şi canalizare pluvială realizate prin investiţia “Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică oraş Covasna” deschide
Diverse. deschide
Ședința ordinară din 27 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe anul 2016. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I, 2017. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a orașului Covasna. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de cheltuire a sumelor alocate pentru proiectele prioritare. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii parcelare a terenului aferent casei de locuit edificată de către Costea Constantin la adresa str. Cuza Vodă nr. 106. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței înscrise în cartea funciară, aferentă Liceului Korosi Csoma Sandor. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea suprafeței tabulare a imobilului din str. Gábor Áron nr. 5. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale pe anul 2017. deschide
Punctul 10. Raportul Primarului orașului Covasna privind situația gestionării bunurilor. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului program și a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Covasna. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea noii organigrame și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. deschide
Ședința extraordinară din 18 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2017. deschide
Ședința extraordinară din 07 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării pe peretele exterior al clădirii Casei de Cultură Orășenești a basoreliefului reprezentându-l pe Széchenyi István și a unei plăci de marmură explicativă. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii parcelare a terenului aferent blocurilor de locuit din cartierul Aleea Prieteniei și celui din curtea Internatului Școlar. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrarea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a unor bunuri imobile aparținând domeniului public în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ preuniversitar de stat. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în dosarul nr. 1851/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc. deschide
Ședința ordinară din 31 martie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general al orașului Covasna pe anul 2017. >> Anexe << deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Orașului Covasna în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.) deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului minim de publicare pe pagina de internet proprie a obligațiilor fiscale restante. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate. deschide
Punctul 5. Raportul de activitate al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local, pe 2016. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul II, 2016. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, din 21 aprilie 2006. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 2 din Anexa 1 la HCL 38/2016 cu privire la înființarea Centrului de zi de informare și consiliere în cadrul Direcției de Asistență Socială. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la rezilierea Acordului de parteneriat încheiat cu Fundația Creștină Diakonia pentru Programul ”Centru Educațional în Orașul Covasna” deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul 2017. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Ghidului Solicitantului și Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile locale ale orașului Covasna alocate pentru activități non profit de interes local, aprobate prin HCL 72/2015. deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea regulamentelor speciale și a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaționale, religioase și sportive, aprobate prin HCL 101/2015. deschide
Punctul 14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului înscris în CF 24057 Covasna, nr. top 1122, 1124, aferent casei de locuit, proprietatea lui Apostol Andrei și Răuță Anca Silvia. deschide
Punctul 15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui nou Regulament privind procedura de eliberare a autorizațiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricții de tonaj pe raza orașului Covasna și aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizației de liberă trecere. deschide
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor pășuni aflate în proprietatea privată a orașului. deschide
Punctul 17. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL 83/2016 cu privire la numirea comisiei de ordine publică la nivelul orașului Covasna. deschide
Punctul 18. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului în vederea casării, demolării și valorificării. deschide
Punctul 19. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea unor poziții din lista finală a bunurilor care aparțin domeniului public al orașului, aprobată prin HCL nr. 19/2002, cu modificările și completările ulterioare. deschide
Punctul 20. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea HCL 19/2017 cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lorincz Zsigmond”. deschide
Punctul 21. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea apartenenței la domeniul public al orașului Covasna și înscrierea în domeniul public al acestuia a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lorincz Zsigmond”. deschide
Punctul 22. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației orașului Covasna pe anul 2017 ca membru al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în județul Covasna. deschide
Punctul 23. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 și 4 al HCL 22/2010 cu privire la aprobarea instituirii ”Premiului de Excelență al orașului Covasna pentru Activități Școlare” elevilor din anul terminal la Grupul Școlar ”Kőrösi Csoma Sándor” deschide
Punctul 24. Raportul Primarului privind situația economică, socială și de mediu a orașului Covasna, în anul 2016. deschide
Punctul 25. Raportul Viceprimarului și al consilierilor pentru 2016, de la data validării în funcție. deschide
Punctul 26. Raportul comisiilor de specialitate pentru 2016, de la data constituirii lor. deschide
Punctul 27. Raportul de activitate al reprezentanților consiliului local/primarului în Consiliul de Administrație la nivelul Centrelor Financiare nr. I, II și III, respectiv raportul de activitate al reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ la nicvelul centrelor financiare nr. I, II și III. deschide
Punctul 28. Diverse 1 , Divese 2 , Divese 3
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 al HCL nr. 93/2016 cu privire la necesitatea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului. deschide
Ședința extraordinară din 17 martie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL deschide
Ședința ordinară din 23 februarie
Punctul 1. Informarea Poliției Stațiunii Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2016. deschide
Punctul 2. Informarea Poliției locale a orașului Covasna cu privire la activitatea desfășurată în anul 2016. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice aflate în sold la 31 decembrie 2016. deschide
Punctul 4. Raport de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Gospodăria Comunală S.A. deschide
Punctul 5. Raport de activitate al reprezentantului acționarului – oraș Covasna – la S.C. Gospodăria Comunală S.A. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Antal Levente ca reprezentant al acționarului, oraș Covasna, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. – Operator Regional. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Gyerő József, reprezentantul orașului în Adunarea Generală a ADI ”Aquacov” să voteze cuantumul cotizației orașului Covasna pentru anul 2017. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea HCL 146/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond” și a HCL 4/2017 cu privire la stabilirea unor tarife pentru închirierea unor echipamente sportive la Pârtia de schi ”Lőrincz Zsigmond”. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pârtiei de Schi ”Lőrincz Zsigmond” pentru sezonul 2016-2017. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre cu privire la activarea pactului comisoriu de gradul IV din Contractul de vânzare cumpărare nr. 603/2011 încheiat cu CNSLR Frăția și rezilierea acestuia. deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre cu privire la completarea HCL 117/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” deschide
Punctul 14. Raporturi de activitate pe anul 2016 a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, asociațiilor și Fundațiilor în care oraşul Covasna este asociat sau partener. deschide
Punctul 15. Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea în proprietatea publică a orașului Covasna a terenului amenajat al Pârtiei de schi ”Lőrincz Zsigmond”. deschide
Punctul 16. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea administratorilor în funcție în Consiliul de Administrație al S.C. Gos Trans Com S.R.L. deschide
Punctul 17. Diverse. deschide
Ședința ordinară din 26 ianuarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 - 2018 din oraşul Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 55/2005 cu privire la aprobarea, ân principiu, a schimbării destinaţiei imobilului din str. Libertăţii nr. 11, în muzeu. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni ţi lucrări de interes local pentru 2017 conform legii privind venitul minim garantat. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquasic Közösségek Közti Társulás de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/2014 cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu Fundaţia Diakónia pentru perioada 2015 - 2018. >> Act adiţional la proiect << >>Raport de specialitate<< deschide
Diverse 1. deschide
Diverse 2. deschide
2016
Ședința ordinară din 29 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 12 decembrie 2016. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pe anul 2017. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2017 pentru fondul forestier, proprietate publică a orașului Covasna. deschide
Punctul 5. Informare cu privire la Regulamentele de organizare și funcționare a celor 4 grupe de educație timpurie antepreșcolară aprobate de consiliile de administrație ale Centrelor Financiare II și III. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL 47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din orașul Covasna. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 3857/2/2016 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare care se acordă elevilor care obțin distincții la etapele județeană/interjudețeană/regională și națională ale competițiilor școlare, care nu sunt organizate și finanțate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. deschide
Punctul 10. Informare cu privire la situația juridică a Ansamblului Tehnic Planul Înclinat deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii termenelor stipulate în contractul de vânzare – cumpărare nr. 603/21.03.2011 – încheiat cu CNSLR – Frăția. deschide
Ședința extraordinară din 19 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Programului de transport local de călători pe raza orașului Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la hotărârea 135/2016 cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 7014/5.12.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza orașului Covasna. deschide
Ședința extraordinară din 07 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul al preţului de referinţă al "Masei lemnoase pe picior". deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de schi Lőrincz Zsigmond pentru iarna 2016-2017. deschide
Ședința ordinară din 28 noiembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III, 2016. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului ”Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Covasna” deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea autogării la solicitarea S.C. Linka Tranzit S.R.L. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 7014/5.12.2007 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza orașului Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru achiziționarea unui teren necesar extinderii cimitirului orașului Covasna. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea solicitării transmiterii din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Covasna a imobilului din str. Gábor Áron nr. 10 deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei comunitare consultative cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor școlare și a cuantumului acestora pentru anul școlar 2016-2017. >>Completare la proiect<< deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației bustului lui Kőrösi Csoma Sándor și includerea acestuia în domeniul public al orașului Covasna. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea unei donații reprezentând placa comemorativă a lui Széchenyi István. >>Conplectare la proiect<< deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. deschide
Diverse I. Hotărârea civilă nr. 2870/2016 din 05 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti. deschide
Diverse II. deschide
Diverse III. Proiect ordine de zi decembrie 2017 - ianuarie 2017 deschide
Ședința extraordinară din 07 noiembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 102/2015 cu privire la aprobarea preluării în administrare a DC 14 Covasna-Comandău. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de Administraţie al S.C. Gos-Trans-Com S.R.L. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr 109/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din oraşul Covasna şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a taxei speciale de salubrizare. deschide
Ședința ordinară din 31 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna". deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul ADI "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna". deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de complexitate redusă. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, în plic închis a masei lemnoase pe picior din Păşune proprietatea oraşului Covasna pentru anul 2016, din partida MATEPAL UP V, ua. 24B. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, în plic închis a masei lemnoase pe picior din Păşune proprietatea oraşului Covasna pentru anul 2016, din partida DOBROSLAVU UP VI, ua. 33A. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2016 - Partea I. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat al oraşului Covasna pe anul 2016 - Partea II. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L. >>Completare la proiect<< deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. I la HCL nr.47/2009 cu privire la administrarea parcărilor din oraşul Covasna. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea listei de investitii la SC Gos – Trans – Com SRL pe anul 2016. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC Gos – Trans – Com SRL. deschide
Punct suplimentar Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea D.A.L.I. - rev 01 octombrie 2016, devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ao nvestiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna". deschide
Punctul 12. DIVERSE deschide
Punctul 12. DIVERSE deschide
Ședința extraordinară din 17 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 102/2015 cu privire la aprobarea preluării în administrare a DC 14 Covasna-Comandău. deschide
Ședința extraordinară din 10 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administraţie al Spitalului de Cardiologie "Dr. Benedek Géza". deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat pentru marcarea Zilei Naţionale Fără Tutun - 11.11. 1016. deschide
Ședința ordinară din 29 septembrie
Punctul 1. Înmânarea diplomelor pentru câştigătorii Concursului „Locul unde trăim - Imaginea noastră" - ediţia 2016. deschide
Punctul 2. Prezentarea ofertei d-lui diplomat economist Herman Rosner cu privire la utilizarea brandului „Covasna - staţiunea celor 1000 de izvoare de sănătate". deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii din oraşul Covasna şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cuantumurilor stimulentelor financiare ce se acordă elevilor care obţin distincţii la etapele judeţene/interjudeţene/regionale ale competiţiilor şcolare. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali, pentru mandatul 2016-2020. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de director/director adjunct la unitaţile de învăţământ preuniversitar din oraşul Covasna. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea spaţiilor cu destinaţia cabinete medicale din incinta Spitalului de recuperare cardiovasculară "Dr. Benedek Géza" Covasna - secţia externă - Spitalul Orăşenesc Covasna, aflate în proprietatea publică a oraşului Covasna. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fudaţia Creştină Diakonia, pentru implementarea proiectului "Centru Educaţional în oraşul Covasna". deschide
Ședința extraordinară din 08 septembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local general consolidat. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la completarea HCL n r. 16/2016 privind stabilirea facilitatilor fiscale pentru 2016 şi a procedurii de acordare. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării în Parcul Central al oraşului bustului dr. Benedek Géza. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea consilierului juridic în aparatul permanent al Cosiliului Local. deschide
Ședința ordinară din 25 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II – 2016. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea completării Strategiei de Dezvoltare a oraşului Covasna pentru perioada 2016-2020, aprobată prin HCL 4/2016. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru postul vacant de administrator din Consiliul de administraţie al S.C. Gos- Trans – Com S.R.L. deschide
Punctul 4. Prezentarea Raportului privind activitatea S.C. Gos- Trans – Com S.R.L. în semestrul I. 2016. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării comisiei speciale pentru propuneri de modificare şi completare a inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru Curtea de Apel Bucureşti în vederea anulării Deciziilor 348/2015 şi 232/2016 ale MDRAP. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, în plic închis, a masei lemnoase pe picior din păşunea proprietatea oraşului Covasna. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin negociere directă, a masei lemnoase pe picior din păşunea proprietatea oraşului Covasna. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii termenului din contractul de finanţare nr. 3565/28.12.2012 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. deschide
Ședința extraordinară din 11 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2016”. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a microbuzului OPEL MOVANO – în proprietatea Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui Csikos Tibor – Zoltán, ca urmare a demisiei. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al supleantului de pe lista UDMR – a d-lui Imre Csaba Lóránd. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu plrivire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică Covasna" faza D.A.L.I. deschide
Ședința ordinară din 28 iulie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu Monahal - Mănăstire". deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la rezilierea a doua contracte de concesiune teren in zona Horgász. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie la Centrele financiare I – III de învăţământ preuniversitar. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din oraşul Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind organizarea depunerii noului proiect de management al Casei de Cultură a oraului Covasna de către d-l Czilli Balázs. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 57/2010 organizarea şi desfăşurarea concursului ″Locul unde trăim – imaginea noastră″. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind elaborarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a sistemului rutier şi a spaţiilor care aparţin domeniului public al oraşului Covasna. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de includere în inventarul domeniului public a unor bunuri recepţionate ca urmare a POS Mediu. deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării statului de funcţiuni al aparatului de specialitate al Primarului. deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al oraşului în ″Asociaţia pro Spitalul Olandez – Pro Holland Kórház Egyesület″. deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al oraşului în ″Asociaţia de Dezvoltare Economică a Teritoriului judeţului Covasna″. deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al oraşului în ″Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna″. deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al oraşului în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ″Orbai″. deschide
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu. deschide
Punctul 15. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de ordine publică la nivelul oraşului Covasna. deschide
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea persoanei care reprezintă Oraşul Covasna, din judeţul Covasna, în relaţia cu Parteneriatul Grupul de Acţiune Locală Progressio şi în adunările statutare ale Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Progressio. deschide
Ședința extraordinară din 12 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor teme de proiectare în vederea pregătirii documentaţiilor necesare accesării fondurilor europene pe POR 2014-2020. deschide
Ședința ordinară din 21 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare şi depozitare a deşeurilor din Judeţul Covasna precum şi a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CIMID) - Boroşneul Mare şi a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea evaluării anuale şi finale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea Centrului de zi de informare şi consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. deschide
Ședința extraordinară din 19 aprilie
Punct unic. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea repartizării fondurilor nerambursabile din bugetul local pentru proiectele câştigătoare în domeniile cultural, educaţional, religios şi sportiv. deschide
Ședința extraordinară din 11 aprilie
Punct unic. Proiect de hotărâre privind aprobarea comandării documentaţiilor de urbanism, a celor tehnico – economice şi proiectelor necesare accesării fondurilor europene pe POR 2014-2020, conform Strategiei de dezvoltare a oraşului. deschide
Ședința ordinară din 31 martie
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe de serviciu pentru d-na dr. Németh Márta încadrată la Spitalul orăşenesc secţie exterioară a Spitalului de Cardiologie. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2016. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele din piaţa săptămânală. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de alipire a unor parcele aferente remizei P.S.I. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. deschide
Punctul 7. Prezentarea cererii Liceului Korosi Csoma Sandor privind necesitatea înnoirii bazei sportive a Liceului. deschide
Punctul 8. Rapoartele de activitate ale consilierilor deschide
Punctul 9. Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate. deschide
Ședința extraordinară din 22 martie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiilor de selecţionare şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul domeniilor de finanţare nerambursabilă din bugetul local. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Antal Levente, reprezentantul oraşului în AGA a S.C. Gospodărie Comunală S.A. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea echipei manageriale pentru asigurarea respectării prevederilor contractuale în perioada de sustenabilitate a proiectului „Promovarea turismului balnear şi a resurselor turistice endogene din zona turistică Covasna”. deschide
Ședința extraordinară din 16 martie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru lucrări suplimentare în cadrul investiţiei ”Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna”. deschide
Ședința ordinară din 25 februarie
Punctul 1. Prezentarea raportului de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna pe 2015. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la completarea art. 3 din anexa 1 la HCL 101/2015 cu proiectul cultural prioritar ”Festivalul Concurs Național Folcloric ”Izvoare Covăsnene”. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea sumelor pe proiectele culturale prioritare pentru 2016 și stabilirea criteriilor organizatorice pentru atribuirea directă a acestora. deschide
Punctul 9. Informare privind situația litigiului având ca obiect terenul fostului Poligon – propus ca amplasament pentru Centrul Wellness. deschide
Ședința ordinară din 28 ianuarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației orașului Covasna pe anul 2016 ca membru al ADI SIMDC. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și Statului de funcții al S.C Gos-Trans-Com S.R.L. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 2016 conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat. deschide
Ședința extraordinară din 08 ianuarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului seccţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 5.600 lei din excedentul bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii aferente anului 2015. deschide
2015
Ședința extraordinară din 22 decembrie
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 în baza contractului de administrare 597/2015 încheiat cu Ocolul Silvic Covasna. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică a oraşului. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport local de călători pe raza oraşului Covasna. deschide
Ședința ordinară din 17 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului general consolidat pe 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea Zilei Cetăţii Dacice din oraşul Covasna. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentelor speciale şi a criteriilor specifice de evaluare a proiectelor culturale, educaţionale, religioase şi sportive. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării bugetului SC Gos-Trans-Com SRL pe 2015. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pârtiei de schi „Lorincz Zsigmond” pentru iarna 2015-2016. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi complectarea Hotărârii nr. 64/2015 cu privire la aderarea orşului Covasna la Asociaţia "GAL PROGRESSIO". deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară pe anul 2015 până la 01. 12. 2015. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului "Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna" al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30. 06. 2016. deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a documentaţiei fază proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru investiţia "Realizarea reţelei de alimentare cu apă, inclusiv branşamentele la gospodării pentru strada Mihai Eminescu din oraşul Covasna, judeţul Covasna". deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a vota contractarea unor credite. deschide
Ședința extraordinară din 04 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii 70/2015 cu privire la prelungirea contractului de lucrări nr. 5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna". deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unei noi prelungiri a contractului de lucrări nr. 5128/17.12.2014 încheiat în cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii în staţiunea balneoclimaterică Covasna". deschide
Ședința extraordinară din 26 noembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de casare a microbuzului şcolar IVECO. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a 4 grupe de educaţie antepreşcolară (cf.HG 1252/2012) începând cu anul şcolar 2016-2017. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016-2017. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la începerea demersurilor legale pentru înfiinţarea SMURD şi grup de pompieri militari în oraşul Covasna. deschide
Punct suplimentar 1. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară pe trimestrul III al anului 2015. deschide
Punct suplimentar 2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 2 din HCL nr. 77/2015 cu privire la înfiinţarea Serviciului de Informare şi Consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. deschide
Punct suplimentar 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.592.859,07 lei, în conformitate cu prevederile OUG 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi complectarea unor acte normative. deschide
Ședința ordinară din 09 noembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2016. deschide
Punctul 2. Comunicarea observaţiilor secretarului oraşului Covasna cu privire la proiectului Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2015 - 2020. deschide
Diverse Proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea Serviciului de Informare şi Consiliere în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. deschide
Ședința extraordinară din 05 noembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local. descarcă
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea contravalorii normei de hrană pentru Poliţia Locală. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea începerii demersurilor legale pentru înfiinţarea unui Club Sportiv Şcolar în oraşul Covasna. deschide
Ședința ordinară din 16 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aderarea oraşului Covasna la Asociaţia "GAL PROGRESSIO". deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL 51/2015 cu privire la aprobarea contractării unui împrumur în valoare de 4298191,63 lei, în conformitate cu prevederile OUG 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea d-lui Antal Levente ca reprezentant al acţionarului Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie-Comunală S.A. - operator regional. deschide
Punctul 7. Informare cu privir la oportunităţile accesării fondurilor europene în cadrul POR 2014 - 2020 pe cele 12 axe prioritare. deschide
Informare privind vizita de studiu în Toledo - Spania deschide
Diverse - Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord cu Fundaţia Creştină Diaconia pentru implementarea proiectului "Centru Educaţional în oraşul Covasna". deschide
Ședința extraordinară din 07 octombrie
Punct unic. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local . deschide
Ședința extraordinară din 29 szeptembrie
Punct unic. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al oraşului Covasna pe anul 2015. >> ANEXE << deschide
Ședința ordinară din 16 szeptembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului Solicitantului şi Metodologiei Generale privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale oraşului Covasna alocate pentru activităţi non profit de interes local. >>GHIDUL SOLICITANTULUI<< deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea categoriilor de persoane ce pot beneficia de ajutoare alimentare în cadrul POAD 2015, pe liste suplimentare. deschide
Ședința extraordinară din 10 szeptembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. >>ANEXĂ<< deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 32.500 lei pentru comandarea şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea conductei de distribuţie apă pentru strada Mihai Eminescu, partea stângă. deschide
Ședința ordinară din 27 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în suma de maximum .......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la înregistrarea microbuzului OPEL MOVANO, transmis de către MDRAP, în patrimoniul privat al oraşului şi darea lui în administrarea Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Bagoly Zsolt să aprobe cofinanţarea de către Operatorului Regional cu suma de 2.680.995 Euro. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea d-lui Bagoly Zsolt-Lajos pentru a aproba prelungirea şi suplimentarea valorii contractului de supervizare lucrări încheiat între Operatorul Regional şi consultantul Louis Berger S.R.L. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către Parohia Ortodoxă Voineşti a parcelei cu nr. top 1333/2/2-în suprafaţă de 560 mp. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului evaluării managementului Casei de Cultură pentru anul 2014. deschide
Ședința ordinară din 28 iulie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii „Iordan Popica” Sălii de Sport din oraşul Covasna. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii „Ignácz Rózsa” Centrului Cultural Covasna. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la cuprinderea în inventarul domeniului privat al oraşului a unor terenuri din str.Mihai Eminescu şi str.Petőfi Sándor deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna deschide
Punctul 6.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2015” deschide
Punct nou Proiect de hotărâre cu privire la rectificare bugetului local al oraşului Covasna pe anul 2015. deschide
Punct nou Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară pe anul 2015 trimestrul II. deschide
Punct nou Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat d-lui Bagoly Zsolt Lajos ca reprezentant al acţionarului Oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. Gospodărie Comunală S.A. deschide
Ședința ordinară din 30 iunie
Rapoarte privind implementarea proiectelor cu finanţare europeană şi stadiul de realizare a acestora. deschide
Ședința extraordinară din 11 iunie
Punct unic. Proiect de hotărâre cu privire la reglementarea situaţiei juridice a terenului atribuit Parohiei Ortodoxe Covasna-Voineşti pentru Biserica Ortodoxă construită în str.Mihai Eminescu nr.1 deschide
Ședința ordinară din 28 mai
Punctul 1. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Covasna în anul 2014 deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014 deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trim.I 2015 deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale pe anul 2015 deschide
Punctul 6. Prezentarea rapoartelor întocmite de către Consiliul de Administraţie al SC Gos-Trans-Com SRL, în conformitate cu prevederile art.55 alin.(2) şi (3) şi art.56 din OUG 109/2011
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi aprobarea repartizării profitului net la SC Gos-Trans-Com SRL pe anul 2014 deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind organizarea evaluării anuale a managementului Casei Orăşeneşti de Cultură deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amplasării în curtea Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” a bustului lui Avram Iancu deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la reglementarea situaţiei juridice a terenului atribuit Parohiei Ortodoxe Covasna-Voineşti pentru Biserica Ortodoxă construită în str.Mihai Eminescu nr.1 deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea „Premiului de excelenţă al oraşului Covasna pentru activităţi şcolare” deschide
Ședința ordinară din 20 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special, d.-lui Thiesz János, reprezentantul oraşului în AGA ADI AQUACOV să aprobe materialele propuse pentru 21 aprilie 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d.-lui Bagoly Zsolt-Lajos, reprezentantul oraşului în AGA a SC Gospodărie Comunală SA pentru problemele înscrise în adresa 5051/10.04.2015 deschide
Ședința extraordinară din 17 martie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor culturale în anul 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului "Extiderea sistemelor de apă şi apă uzată în localităţile aparţinătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi oraşelor Cavasna, Întorsura Buzăului. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor pentru tineret în anul 2015. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor sportive în anul 2015. deschide
Ședința ordinară din 12 martie
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de selecţie a proiectelor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor. deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării de servicii de audit pentru certificarea situaţiilor financiare la S.C. Gos Trans Com SRL.. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării de zilieri şi în anul 2015. deschide
Ședința ordinară din 12 februarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului general consolidate al oraşului Covasna pe 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării lor la solicitarea SC Gospodărie Comunală SA. deschide
Ședința ordinară din 29 ianuarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea oraşului Covasna în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Korhaz Egyesulet” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea a două amplasamente, de câte 6 mp, pentru realizarea de panouri publicitare deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind administrarea fondului forestier, proprietate publică a oraşului Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciului pază păşuni. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare pe raza oraşului Covasna. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 2015, conform legii privind venitul minim garantat. deschide
2014
Ședința ordinară din 22 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentaţiei de vânzare, prin licitaţie publică, a terenului din str.Justinian Teculescu. deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiilor de fezabilitate, reactualizate, pentru alimentarea cu apă a localităţii componente Chiuruş şi pentru canalizarea străzii Horia, Cloşca şi Crişan în oraşul Covasna. deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea racordării comunei Brateş la sistemul de alimentare cu apă potabilă al oraşului Covasna. deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuinţe din fondul locativ de stat. deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prelungirii parteneriatului cu fundaţia Diakonia pentru perioada 2015-2018. deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 38/2014 privind aprobarea burselor şcolare şi a cuantumului acestora pentru 2014. deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea programului curselor de transport public local. deschide
Ședința extraordinară din 15 decembrie
Punct unic. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
deschide
Ședința extraordinară din 08 decembrie
Punct unic. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
deschide
Ședința ordinară din 27 noembrie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III. 2014. local
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al SC Gos- Trans-Com SRL.
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea cotei părţi din chiria încasată de Liceul „Kőrösi Csoma Sándor" ca urmare a închirierii terenului aparţinând domeniului public al oraşului.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea concesionării directe a terenului de 66 mp fam.Vierescu.
deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre priviind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Avram Iancu.
deschide
Ședința ordinară din 28 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării de material lemnos, prin negociere directă.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor din oraşul Covasna.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotătâte cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gospodărirea oraşului Covasna aprobat prin HCL 86/2009
deschide
Ședința extraordinară din 15 octombrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la la modificarea HCL 19/2013, modificată prin HCL 91/2013 – de aprobare a declanşării procedurii de contractare a unui credit bancar interne pentru investiţia „Reabilitarea infrastructurii în staţiunea Covasna”
deschide
Ședința extraordinară din 30 septembrie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI, proiect nr.296/2011 cu noile valori pentru investiţia Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari: Viitorul, Duo şi Patru Brazi.
deschide
Ședința ordinară din 18 septembrie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea DALI, proiect nr.296/2011 cu noile valori pentru investiţia Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Asociaţiile de proprietari: Viitorul, Duo şi Patru Brazi.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării oraşului Covasna la proiectul de infrastructură din sector apă/apă uzată aferent perioadei de programare financiară 2014 – 2020, cofinanţat din fonduri europene, prin POS Mediu.
deschide
Ședința ordinară din 28 august
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a sumelor alocate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2014.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în oraşul Covasna.
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la vânzare, prin licitaţie publică, de material lemnos.
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/31.07.2014 privind mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adinarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional S.C. Gospodărire Comunală S.A.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL 26/2011 privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului.
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „FERMĂ ZOOTEHNICĂ” oraşul Covasna, jud. Covasna; beneficiar: Costea Gheorghe Iulian şi Costea Iuliana.
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PÂRTIA DE SCHI „LŐRINCZ ZSIGMOND” oraşul Covasna, jud. Covasna; beneficiar: oraşul Covasna.
deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la probarea propunerii de dezlipire parcelară a terenului pieţei săptămânale.
deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 5 (programul de investiţii) la HCL 9/2014 cu privire la aprobarea bugetului S.C. Gos Trans Com S.R.L..
deschide
Ședința extraordinară din 31 iulie
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Covasna în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional S.C. Gospodărire Comunală S.A..
deschide
Ședința ordinară din 15 iulie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier al d.-lui Somodi Attila.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la validarea în funcţia de consilier local a d.-nei Kadar Melinda, supleant din lista UDMR.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la amplasarea în curtea Liceului Kőrösi Csoma Sándor a bustului Kőrösi Csoma Sándor
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 20/2014 cu privire la aprobarea angajării de zilieri şi în anul 2014.
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea evaluării pentru anul 2013 a managerului Casei de Cultură.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor măsuri în vederea organizării Târgului „Zilelor Oraşului Covasna 2014”
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui consilier local în Consiliul de administraţie al Spitalului de Cardiologie „Dr. Benedek Géza”
deschide
Ședința ordinară din 12 iunie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului închiriat de către d-na Olteanu Elena
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului concesionat de către S.C. Fortuna Forest SRL
deschide
Punctul 4. Proiect de hotőrűre cu privire la aprobarea parţială a solicitării S.C. Linka Tranzit SRL de modificare a graficului de circulaţie şi a programului de transport local pentru călători pe raza oraşului Covasna.
deschide
Ședința ordinară din 22 mai
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2013. Punct complementar la proiect
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privind aprobarea bilanţului contabil a contului de profit şi pierdere, şi aprobarea repartizării profitului net la SC GOS-TRANS COM SRL pe anul 2013
deschide
Punctul 3. Prezentarea rapoartelor întocmite de către Consiliul de Administraţie al SC Gos-Trans-Com SRL pe anul 2013.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi a Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST) .
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ADI „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor in Judeţul Covasna" pe2014. .
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiiiului Local Covasna la Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din mediul rural.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale pe anul 2014 .
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru anul şcolar 2013- 2014.
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordării premiului de excelenţă pe 2014.
deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării oraşului Covasna la Asociaţia Staţiunilor Turistice şi plata cotizaţiei.
deschide
Ședința extraordinară din 30 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Proiectului tehnic şi finanţarea investiţiei „Modernizare iluminat public pe strada Ştefan cel Mare tronson I”
deschide
Ședința ordinară din 24 aprilie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară pe trimestrul I/2014.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Bagoly Zsolt- Lajos, reprezentant al acţionarului oraş Covasna, pentru şedinţa AGEA din 25 aprilie 2014 la S.C. Gospodărie Comunală S.A.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr. 7014/05.l2.2007 - de delegare a gestiunii scrviciilor publice de salubrizare pe raza or.Covasna deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea intabulării Şcolii Orbán Balázs şi a dreptului de proprietate publică a oraşului Covasna asupra acesteia.
deschide
Ședința ordinară din 27 martie
Punctul 2. Raportul primarului privind starea economico - socială şi de mediu a oraşului pe 2013.
deschide
Punctul 3. Rapoarte de activitate a consilierilor pe anul 2013
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor sportive pe anul 2014.
deschide
Punctul 5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea finanţării nerambursabile a proiectelor pentru tineret pe anul 2014.
deschide
Punctul 6. Raportul anual al primarului referitor asupra gestionării bunurilor aparţinând Oraşului Covasna pe anul 2013
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea angajării unor zilieri şi în 2014.
deschide
Ședința extraordinară din 20 februarie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea raportului de evaluare a terenului din str. Elisabeta nr. 24 şi aprobarea cumpărării lui.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea termenului de depunere a proiectelor pentru tineret.
deschide
Ședința ordinară din 03 februarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetuiui general consolidat pe anul 2014.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetuiui S.C. Gos -Trans - Com S.R.L. şi a listei de investiţii pentru 2014.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de selecţie a proiectelor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
deschide
Ședința ordinară din 23 ianuarie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea comandării unei expertize de evaluare a terenului restituit familiei Vasiliu, în vederea cumpărării lui.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului aferent Bufetului Odiseea, teren situat în str. Mihai Eminescu nr. 225.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului aferent garajului şi anexei din str. Ştefan cel Mare 37/D.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru 2014, conform legii venitului minim garantat.
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea reprezentantului oraşului în Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Gospodăria Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
deschide
2013
Ședința extraordinară din 17 decembrie
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schemei de ajutor minimis pentru stimularea investiţiilor şi creera locurilor de muncă în oraşul Covasna.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local.
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe trim. IV. până la 1 decembrie 2013 .
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor la serviciul public de salubritate.
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unificării parcelare a terenului aferent imobilului din str. Tóth nr 21/A în vederea înscrierii construcţiei.
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea programului de transport public de călători.
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii contractului de prestări servicii silvice cu Ocolul Silvic Covasna.
deschide
Ședința extraordinară din 04 decembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al orașului Covasna pe anul 2013.
deschide
Ședința ordinară din 28 noiembrie
Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2013.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat al orașului în domeniul public al orașului și în adminstrarea Casei Orășenești de Cultură a sălii Unirea
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării managementului Casei Orășenești de Cultură pentru anul 2013.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2014-2015.
deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizției orașului Covasna pe anul 2014 ca membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem integrat de management al deșeurilor în judeșul Covasna"
deschide
Punct suplimentar. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței de copii nr. 1 cu program prelungit.
deschide
Ședința ordinară din 30 octombrie
Punctul 1. Informarea Poliţiei locale cu privire la activitatea desfăşurată în 2012.
deschide
Punctul 2. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea tarifelor pentru folosirea spaţiilor şi bunurilor administrate de către Casa de Cultură a oraşului Covasna.
deschide
Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general consolidat.
deschide
Punctul 4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III.
deschide
Punctul 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea majorării capitalului social al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. prin aport în numerar, cu suma de 44935 lei, virată din bugetul local.
deschide
Punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ-ului Sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice și racordarea la rețeaua electrică de distribuție
deschide
Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului aferent casei de locuit, teren situat în strada Mihai Eminescu 156/A.
deschide
Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea PUZ - „Case de locuit „Dealul Regelui” - Chiuruş” - extravilan oraş Covasna, beneficiar John Ioan Bilco şi alţii.
deschide
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
deschide
Punctul 10. Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea comisiei comunitare consultative.
deschide
Punctul 11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea executării unor lucrări silvice pentru nevoi proprii şi transport auto la 5 km.
deschide
Punctul 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea înb aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 la S.C. Gospodărire Comunală S.A.
deschide
Punctul 13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării de material lemnos prin licitație publică.
deschide
Punctul 14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 25/2013.
deschide


 PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA


Cod poștal: 525200

 Str. Piliske nr. 1. 

Județul Covasna 

RomâniaTelefon:

 

+40-267-340001

+40-267-340880

+40-267-341550Fax:

 

+40-267-342679E-mail:


primar@primariacovasna.roProgram de lucru:


Luni - Joi

7.30 - 16.00


Vineri

7.30 - 13.30 POMPIERII VOLUNTARI COVASNA


ÎN CAZ DE INCENDIU

 SUNAŢI LA


Telefon:

 

0267 340 612

 

Numărul unic pentru apeluri de urgență este:

 

112

Google PageRank Checker


Trafic:


eXTReMe Tracker 


Copyright © 2013-2015.   Toate drepturile rezervate                                                                                                                              Condiții de utilizare       |    Impressum